Trẻ bị suy sinh dưỡng đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau và bắt buộc được chăm sóc một cách đặc thù hơn trẻ em...